2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Üniversitemize Yeni Yerleşen Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Esasları Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 11 Ağustos 2017, 9:53

 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN E-KAYIT YAPACAKLARIN DURUMU:

Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırılacak programlarda özel koşulları olan bölümlere kayıt yaptıracak öğrenciler, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize yerleşip e-kayıt yaptıracak öğrencilerimizden İkinci Öğretime ait bir programa kayıt yaptıracaklar ile Normal Öğretim olup ikinci bir yükseköğretime ,(PAÜ İkinci ve daha sonraki sırada ise) kayıt yaptıracak öğrencilerimiz kayıt yaptırmadan önce öğrenci numarasını öğrenerek Halkbankası’nın Türkiye’deki her hangi bir şubesinden, ATM’den ya da internet bankacılığından öğrenci numarasıyla Tablo-1’de bulunan katkı payını/öğrenim ücretini yatırması gerekmektedir.

Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Üniversitemize yerleşen Birinci Öğretim öğrencileri ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN BİRDEN FAZLA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

22.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9377 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasın da üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize yerleşerek kaydını yaptırmak isteyen İkinci Öğretim öğrencileri ile Birinci Öğretim öğrencisi olup iki veya daha fazla bir programa kaydı olan (Pamukkale Üniversitesi iki veya daha fazla sırada ise) öğrenciler Tablo 1’ de belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

 

 

ÜNİVERSİTEMİZE YENİ YERLEŞEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden (Tıp Fakültesi öğrencileri hariç) birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için Türk öğrencilerin ödediği oranda ikinci öğretime ait öğrenim ücreti, Tıp Fakültesi öğrencilerinden ise birinci öğretim ücretinin dört katı tutarında ücret alınacaktır. Üniversitemize kayıtlı Yurtdışı uyruklu öğrencilerimiz aşağıdaki tabloda (Tablo-1)belirtilen Öğrenim Ücretlerini ödeyeceklerdir. 

 

 

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

 

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

 

b) Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.